چهارشنبه 29 دي 1400.
امروز :

Cambridge IELTS BOOK 5

TEST3

Listening

 Important Phrases and Functions of all Sections

------------------------------------------------------------------

 

براي راحتي بيشترشما Function  ها و كلمات مهم را جدانكردم، بلكه آنها را به همان ترتيبي مي نويسم كه شما هنگام گوش كردن و خواندن Script‌ برخورد خواهيد كرد،  فراموش نكنید براي تهيه اين متن 5 ساعت وقت صرف شده است، پس لااقل 2 ساعت وقت برای آن صرف کنید.  اميدوارم اين خدمت كمك كند كه شما هرچه زودتر به هدفتان برسيد و من هم  به موفقيت شما ببالم. به اميد ديدار شما

 

شما مي توانيد از اين عبارات و جمله واره ها  (Functions)  ها براي تقويت مهارت صحبت كردن استفاده كنيد.هر كدام از آنها را مي توانيد بارها استفاده كنيد، متوجه خواهید شد كه اين كار بسيار بهتر از ساختن يك جمله جديد است، چون به اين شكل مانند يك بومي صحبت خواهيد كرد، نه كسي كه انگليسي را فارسي صحبت كند! ( متد آموزش Speaking بابک عبادی )

 

سعي كنيد قسمتهاي اصلي جملات را خودتان تشخيص دهيد،‌يعني همان قسمتهايي كه  معمولا ساختار ثابت جمله را تشكيل مي دهند، در حاليكه بقيه جمله را مي توان تغيير داده و متغيرهايي ديگري را به جاي آن قرار داد.

 

 

با تشكر از آقاي مهندس زرين شاگرد عزيزم، كه اين ايده را براي اولين بار مطرح كردند.

 موفق باشيد

 

بابک عبادی

http://www.english-ebadi.com

 

 

 

تمامي ترجمه ها به شكل تحت الفظي است، يعني اينكه نزديك ترين و روان ترين معني فارسي براي جمله در نظر گرفته شده است، خوب است كه در معني تك تك كلمات تفكر


 

 

Section 4

     

 

1.      Well , my group has been doing a project on how household waste is recycled is Britain.

خوب، گروه ما مدت هاست روي يک پروژه کار کرده تا بفهمه زباله هاي خانگي در انگلستان چگونه بازيافت مي شوند.

      Has + been + verb + ing = ماضي نقلي استمراري : براي عملي که در گذشته شروع شده، مدتي ادامه داشته  و براي گوينده هنوز هم اهميت داره 

      فراموش نکنيم بر خلاف آنچه در دبيرستان آموختيم ماضي نقلي براي نشان دادن اين است که عملي در گذشته به اتمام رسيده ( نه اينکه هنوز اثرش ادامه دارد)، بلکه اهميت آن هنوز وجود دارد. 

      اما ماضي نقلي استمراري: بر عملي تاکيد مي کند که مدتي در گذشته  ادامه داشته و مانند ماضي نقلي هنوز هم اهميت  آن ادامه دارد.. 

      I saw Ali yesterday = من علي را ديدم ( از اين جمله نمي شه قضاوتي کرد که ديدن علي چه معني اي داشته

      I have seen Ali = من علي را ديده ام! ( از اين جمله بر مي آيد که ديدن علي براي او خيلي مهم بوده، شايد علي مسافرت طولاني رفته بوده، يا اينکه ديدنش کاملا دور از انتظار بوده است.) 

      I have been meeting Ali = من علي را ملاقات مي کرده ام ( از اين جمله بر مي ايد که علاوه بر اين که ملاقات علي براي او خيلي اهميت داشته، او علي را مدتي ملاقات مي کرده است، نه فقط يک بار )  

 

 

2.  We were quite shocked to discover that …

     ما کاملا شوک شديم از کشف اينکه ...

3.      Only 9% of people here in the UK make an effort to recycle their household waste.

  اينجا در انگلستان تنها 9 درصد مردم کمک مي کنند که زباله هاي خانگيشان بازيافت شود. ( منظور اين است که زباله هاي خانگيشان را براي بازيافت تفکيک کرده و در سطل هاي مجزايي که براي اين کار اختصاص داده شده بريزند.)

5.      …the government is going to meet its recycling targets.

    دولت مي خواهد که به اهداف خودش در زمينه بازيابي زباله ها برسد

6.      The agreed targets for the UK mean that by 2008 we must reduce our carbon dioxide emission by 12.5%,compared with

1990.اهداف توافق شده براي انگلستان تا سال 2008 بر اين قرار است که آلودگي دي اکسيد کربن 12.5 درصد نسبت به سال 1990 کاهش پيدا کند.

7.      …,in two main ways;…

  به دو طريق اصلي

8.      …,we carried out a survey of people in the street,…

ما تحقيقاتي را از مردم خيابان انجام داديم که ...

    Function: To Carry out a survey of = تحقيقات به عمل آوردن، زمينه يابي کردن

9.      …the thing that came up over and over again is that …

   چيزي که بارها و بارها پيش آمده اين است که ... 

      To come up over and over again = بارها و بارها پيش آمدن

10.  …people don’t think it’s easy enough to recycle their waste .

  مردم فکر مي کنند که بازيافت زباله به اندازه کافي کار آساني نيست.

  To be easy enough to do (sth) = کاري به اندازه کافي آسان بودن  

   It is not easy enough to study here, there are lot of noise!=  درس خواندن در اينجا مطالعه به اندازه کافي کار آساني نيست، يک عالمه سر و صدا وجود داره!

11.  All this hast to be removed by hand.

   اين همه بايد با دست جدا و دورريخته بشه 

      Remove = زدودن، دور ريختن، برچيدن،

12.  Another difficulty is that toughened glass used for cooking doesn’t fully melt at the temperature required for other glass.

  مشکل ديگر اينه که شيشه هاي سخت شده اي  که براي آشپزي استفاده مي شه، در دمايي که براي ذوب کردن بقيه شيشه ها لازمه به طور کامل ذوب نمي شه

13.  that also has to be picked out by hand.

 که اينهم بايد با دست جدا بشه

 Pick out = چيده شدن، برداشته شدن

14.  Two million tons of glass is thrown away each year,…

  دو ميليون تن شيشه هر سال دور ريخته مي شود  

      To throw away = دور ريختن   

      To be thrown away = دور ريخته شدن ( جمله مجهول )

15.  Oddly enough…

به اندازه کافي غيره منتظره، خيلي غير منتظره، کاملا غير منتظره

16.  As result ,new uses are being developed for recycled glass ,…

در نتيجه، استفاده هاي جديدي براي شيشه هاي بازيافت شده  در حال تدوين شدن است.

.      To be  developed = توسعه يافتن، تدوين شدن، گسترش يافتن

      Are being + PP = حال استمراري مجهول

      A sandwich is being eaten = يک ساندويچ در حال خورده شدن است

17.  …, particularly…

به خصوص، به ويژه، مخصوصاً

18.  A company called CLF …

  شرکتي به نام CLF

19.      Britain comes second in Europe with 40%, …

    انگلستان با 40 درصد در مقام دوم اروپا قرار دارد

     Come second = در مقام دوم بودن

20.      Martin’s based in South London, Produces a range of office stationery which is 100% recycled, costs the same as normal paper and is of equally high quality.

  شرکت مارتين که در جنوب لندن قرار دارد، انواع لوازم التحرير را توليد مي کند که صد در صد مواد خام آن از نوع بازيافت شده اند، به همان اندازه کاغذ معمولي هزينه توليد دارند و کيفيت بالاي آنها نيز به اندازه همان کاغذمعمولي است.

      کيفيت بالا

21.      But this high quality comes at a cost in terms of the waste produced during the process.

اما اين کيفيت بالا، به قيمت اين است که ميزاني زباله در جريان اين پروسه توليد شود          

      Function: it comes at a cost = به اين قيمت تمامي مي شود که

      In terms of = به شکل، به نحو، به معني اينکه

      We’d like to help in terms of money or shelter = ما دوست داريم که کمک کنيم به شکل پول يا پناهگاه

      Over a third of …

.      بيش از يک سوم ...

22.      ,…leaving the question of what to do with it

 اين سوال باقي مي ماند که با آنها چه کنيم؟

23.      …, though this practice will soon be banned …

   اگر چه اينکار به زودي مردود خواهد شد 

      This practice = اين کار، اين کار آزمايشي، اين تمرين، اين عمل

     To be banned = مردود شدن، رد شدن، مورد حمايت قرار نگرفتن

      I hope smoking be banned in our country = اميدوارم سيگار کشيدن در کشور ما از رونق بيافته

24      …, and the company is looking into the possibility of alternative uses.

و شرکت به دنبال امکان يافت روشهاي ديگري براي استفاده خواهد گشت

Function: to be looking into the possibility of = به دنبال احتمال ( عملي، چيزي ) گشتن 

      I am looking into the possibility of working here 

      من مي خواستم بدانم که آيا مي شه اينجا کار کرد؟

 

6. 

25.   I am looking into the possibility of other choices?

      به دنبال اين هستم که بدانم آيا انتخاب هاي ديگري نيز وجود دارد؟

 

7.      (در ترجمه کردن، هميشه سعي کنيد معني کلي را به فارسي برگردانيد، نه معني کلمه به کلمه را)

26.      because there are so many different types of plastic in use today.

  چون امروزه، انواع بسياري از پلاستيک ها استفاده مي شوند

  In use = مورد استفاده، درحال استفاده

27.      …,and each one has to be dealt with differently .

و با هر کدام بايد به روش متفاوتي رفتار بشه،

  To be death with = رفتار شدن، سر و کار داشتن، بر خورد کردن، روبرو شدن

    I like to be dealt with my problem alone =  دوست دارم به تنهايي با مسائلم روبرو بشم  

      Let me deal with this problem = بگذاريد من با اين مسئله برخورد کنم

28.  …recycle as many as possible …

   بازيافت به هر اندازه که ممکن باشد

29.   At the moment 500 million polycups are collected, processed and sold on to other businesses.

             در حال حاضر سالانه ( با توجه به جمله قبل ) پانصد ميليون فنجان از خانواده پلي استر ها جمع آوري شده، پروسه بازيافت روي آنها انجام مي شود و سپس به صنايع ديگر فروخته مي شوند\

     Are processed = مورد پروسه قرار مي گيرند، مورد فرايند قرار مي گيرند

30.  …,  which turns the cups into pencils,…

که فنجانها را تبديل به مداد مي کند

   To turn sth into sth = چيزي را تبديل به چيزي کردن

31.  …wide variety of items,…

...انواع گسترده اي از موارد...

32.  Well, to sum up, there seems to be plenty of research going on into how to re-use materials ,…

خوب، براي جمع بندي بايد بگم، به نظر تحقيقات زيادي در زمينه استفاده مجدد  از مواد در جريان است

      There seems to be = اينطور به نظر مي آيد که

     Plenty of = خيلي، تعداد زيادي

      Research going on > Research which is going on = تحقيقاتي که در جريان هستند

      Research going on into how to > Research into how to = تحقيقات در اين زمينه که چطور  ...

.      Research into how to turn electricity into light = تحقيقات در زمينه اينکه چطور برق را به نور تبديل کنيم.

33.  But the biggest problem is getting people to think about recycling instead of throwing things away.

    اما مهمترين مسئله اين است که مردم را وادار به انديشيدن به بازيافت کنيم، بحاي اينکه چيزهاشون را دور بريزن. ( يعني بجاي اينکه مردم زباله ها را دور بريزن، به ما کمک کنند که آنها را تفکيک و بازيافت کنيم.) 

     To get people to think = مردم را به فکر انداختن

      To get sb to do sth = کسي را به کاري ترغيب کردن

      I want to get her do it for me =  مي خوام او را ترغيب کنم که اين کار را برام بکنه

      To throw sth away =   چيزي را دور انداختن 

      Instead of = به جاي اينکه، در عوض اينکه

34.  At least doing the research made us much more careful.

  حداقل اين تحقيق مرا بيشتر دقيق کرد  

      Function : to make sb/sth + adj

      I want to make you happy = من مي خوام که خوشحالت کنم

     This weather makes me sick = اين آب و هوا مرا مريض مي کند

 

با آرزوی موفقیت برای شما که به زندگی بهتر می اندیشید!

بابک عبادی

 

 

لطفا در صورتیکه اشتباه (تایپی و یا هر اشتباهی ) در این متن می بینید، منت گذاشته و در فرم تماس (کلیک کنید)   ارسال کنید.

 

 

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به وب سایت آموزش خصوصی زبان انگلیسی بابک عبادی است

و در صورت استفاده از آن نام " آموزش خصوصی بابک عبادی" و ذکر لینک www.english-ebadi.com را فراموش نکنید.

 

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
/component/komento/?controller=captcha&task=display&tmpl=component&captcha-id=630439
شرایط و قوانین.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دوره ها و ثبت نام با ما تماس بگیرید

کارشناسان آموزش به سوالات شما پاسخ خواهند داد.

ارتباط با ما