چهارشنبه 29 دي 1400.
امروز :
 

IELTS Listening marking schemes:

 2.5

 3  3.5  4  4.5  5  5.5  6  6.5  7  7.5  8 8.5   9 Band Score
 1-4  5-6  7-9 10-11 12-14 15-16   17-21  22-24  25-28  29-30 31-33  34-35  36-37   38-40

 Score / 40  

 IELTS General Reading marking schemes:

 2.5  3  3.5  4  4.5  5  5.5  6  6.5  7  7.5  8 8.5   9 Band Score
 1-7 8-10 11-13 14-17 18-21 22-25 26-28 29-30 31-32 33-34 35 36-37 38 39-40  Score / 40

IELTS Academic Reading marking schemes:

 2.5  3  3.5  4  4.5  5  5.5  6  6.5  7  7.5  8 8.5   9 Band Score
 1-4  5-6  7-8  9-11 12-13  14-17   18-21  22-25  26-28  29-31 32-33  34-35  36-37   38-40  Score / 40

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
/component/komento/?controller=captcha&task=display&tmpl=component&captcha-id=630425
شرایط و قوانین.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دوره ها و ثبت نام با ما تماس بگیرید

کارشناسان آموزش به سوالات شما پاسخ خواهند داد.

ارتباط با ما