کنترل یعنی موفقیت و لذت

کنترل یعنی موفقیت و لذت

برای رسیدن به موفقیت شما نیاز دارید که منابعی که در اختیار دارید را کنترل کنید.

منابع شما ثروت شما هستند و می توانند تبدیل به موفقیت شوند. به عبارت ساده تر موفقیت یعنی استفاده درست از منابع برای رسیدن به هدف مورد نظر.

حال سوال این است که منابعی که یک انسان برای رسیدن به موفقیت در اختیار دارد چیست؟

گاهی آهسته ترین تصمیم گیری یعنی سریعترین موفقیت

گاهی سریعترین پرواز، آهسته ترین پرواز است از دید آنهایی که بسیار پایین تر هستند.

زبان آموزانی که به سرعت به موفقیت می رسند چگونه می اندیشند؟

منظور از دیدگاه متفاوت چیست؟

یک جسم کروی را مجسم کنید که در یک سطح آن یک فرورفتگی وجود دارد، این فرورفتگی تنها از یک زاویه قابل مشاهده است و تمامی ناظران دیگر می اندیشند که آن جسم کاملا کروی و بدون فرورفتگی است، گاهی در زندگی مسائل به ظاهر ساده، از زوایای دیگر وقتی مطالعه می شوند، جزییات و حقیقت های متفاوتی را بر ملا می کنند.